ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

fillgoods.co ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ กสทช. รับรอง (สำหรับท่านที่ต้องการเป็นสมาชิก และเพื่อผลในการต่ออายุนามเรียกขาน)  (อ่าน 37255 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 52
 • -จึงได้รับ: 33
 • กระทู้: 5849
 • กำลังใจ : +266/-0
 • Tel/Line 0818462316 (วทพ.24, HS6LPZ)
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 42.0.2311.135 Chrome 42.0.2311.135
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • http://www.gpsteawthai.com
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 

รายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ กสทช. รับรอง
(สำหรับท่านที่ต้องการเป็นสมาชิก และเพื่อผลในการต่ออายุนามเรียกขาน)


  - ตรวจสอบสถานะการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น หรือสถานะใบประกาศนีบัตร เว็บ GPStt.com
  - ต้องการทราบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก (19 พ.ค. 58 เป็นต้นไป) เว็บ GPStt.comเว็บ กสทช.
  - ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2558 (ทุกสนาม) เว็บ GPStt.comเว็บ กสทช.
  - ใบอนุญาตต่างๆ คำขอต่าง ในกิจการวิทยุสมัครเล่น เว็บ GPStt.comเว็บ กสทช.

   แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม.docx (12 KB)
   รายชื่อสมาคม.docx (27 KB)


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น (1)   
 
     ตามที่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยข้อ 14 ของประกาศฯ กำหนดให้ “พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง” นั้น
ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
     ทั้งนี้ สถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีภูมิลำเนาอยู่

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงาน กสทช.ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น (2)
 
     ตามที่ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป นั้น
     ขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น    ที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น (กทช. มท. 1018-2550) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมที่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ 144 – 146 MHz กำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 10 วัตต์ (สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ไม่เกิน 60 วัตต์) เท่านั้น ดังนั้น พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องใช้คลื่นความถี่และกำลังส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว จนกว่า กสทช. จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคและกำหนดกระบวนการรองรับการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมตามมาตรฐานทางเทคนิคที่มีการใช้อยู่ปัจจุบันแล้วเสร็จ  (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ) ทั้งนี้ ลักษณะและเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ต้องเป็นไปตาม Band plan ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 6 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงาน กสทช.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น (3)
 
        ขอแจ้งรายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง

ตามที่ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป นั้น
ดังนั้น จึงขอแจ้งรายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรอง ดังนี้


1.  รับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด มีดังนี้   

1.1   สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA)
     33/22 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
     โทร. 098-832-2522

1.2   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยนาท
     11/10 ซอยท่าแจง 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
     โทร. 081-972-8871

1.3   สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี
     28/1 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
     โทร. 081-376-2664

1.4   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา
     194/2 หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
     โทร. 089-414-4154

1.5   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
     54/3 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
     โทร. 036-618-614

1.6   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี
     17/2 หมู่ 15 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
     โทร. 081-759-7784

1.7   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสิงห์บุรี
     915/12 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
     โทร. 0818523416

1.8   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
     1358/17 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
     โทร. 02-394-0999

1.9   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจันทบุรี
     63/3 ถนนศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
     โทร. 081-686-6603

1.10   สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา
     66-68 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
     โทร. 038-541-145

1.11   สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี
     54 หมู่ 12 ถนนชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
     โทร. 081-781-4360

1.12   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด
     43/1 ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด
     โทร. 039-520-308

1.13   สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง
     3/11 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
     โทร. 086-378-5656

1.14   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ
     4/8 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
     โทร. 081-877-3773

1.15   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา
     1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
     โทร. 081-790-4119

1.16   สมาคมวิทยุสมัครเล่นบุรีรัมย์
     559 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
     โทร. 081-470-6247

1.17   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยโสธร
     96/1 ม.1 ถนนยโสธร-สุวรรณภูมิ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
     โทร. 081-470-1535

1.18   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ
     1217 ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
     โทร. 089-425-8383, 080-291-1155

1.19   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์
     137-139 ถนนหนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
     โทร. 081-878-1212

1.20   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี
     245/8 หมู่ 12 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
     โทร. 081-669-8787, 081-725-0167

1.21   สมาคมวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์
     83/1 ถนนหน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
     โทร. 088-562-6959

1.22   สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น
     102/1 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
     โทร. 043-332-050

1.23   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร
     64/3 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
     โทร. 083-288-8882

1.24   สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด
     92 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
     โทร. 089-713-8851, 081-391-9999

1.25   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย
     130/1 ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
     โทร. 085-751-4141

1.26   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร
     266/4 ซอยหนองมันปลา 15 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
     โทร. 081-947-5857

1.27   สมาคมอาสาสมัครวิทยุสื่อสารหนองคาย
     911/1 หมู่ 15 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
     โทร. 081-873-1155

1.28   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี
     40/2 ถนนสี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
     โทร. 042-249-586

1.29   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู
     64/1 หมู่ 14 บ้านศรีเจริญ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
     โทร. 081-708-6546, 081-975-2309, 089-573-6270

1.30   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ
     124  หมู่ 5 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
     โทร. 085-664-8816

1.31   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม
     1223/8 ถ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
     โทร. 043-711-016

1.32   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย
     ตู้ ปณ. 66 ไปรษณีย์บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
     โทร. 081-468-3928

1.33   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่
     112/1 หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     โทร. 084-885-9497

1.34   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา
     479 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
     โทร. 054-482-959

1.35   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่
     อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่
     ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
     โทร. 081-366-6256

1.36   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
     3 ซอย 4 ถนนปางล้อมนิคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
     โทร. 053-681-810

1.37   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง   
     211 ถนนวัดม่อนศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
     โทร. 054-219-367

1.38   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน
     259 หมู่ 12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
     โทร. 053-563-058

1.39   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอุตรดิตถ์
     59/3 หมู่ 8 บ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
     โทร. 089-438-7111

1.40   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกำแพงเพชร
     471 ถ.วิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
     โทร. 089-585-5522

1.41   สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์
     182 ถนนมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
     โทร. 056-220-099

1.42   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิจิตร
     2/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
     โทร. 081-962-8809

1.43   สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก
     (สนง.ชั่วคราว) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
     โทร. 086-514-3377

1.44   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์
     444 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
     โทร. 081-727-3138

1.45   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     586 หมู่ 5 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
     โทร. 032-688-625

1.46   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี
     143/6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
     โทร. 081-122-7236

1.47   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี
     229 หมู่ 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
     โทร. 084-830-3333

1.48   สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร
     1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
     โทร. 034-411-286

1.49   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรสงคราม
     29/1 ซอยมังกร ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
     โทร. 081-015-5504

1.50   สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี
     253/3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
     โทร. 081-642-6394, 086-808-1746
     (ภายในบริเวณปั้มเชลล์ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ขาเข้ากรุงเทพ ตรงข้ามปั้ม ป.ต.ท. ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี พิกัด GPS 14.442719, 100.134414)

1.51   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่
     307/2 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
     โทร. 075-621-144

1.52   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร
     89/1 ซอย 1/1 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
     โทร. 077-501-199

1.53   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช
     1810/32 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
     โทร. 075-312-155

1.54   สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา ๑
     3 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา
     โทร. 081-891-6361

1.55   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต
     63/736  หมู่ 4 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
     โทร.085-655-2118

1.56   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง
     สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง
     โทร. 081-788-7272

1.57   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี
     63/1 ถ.ภักดี ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
     โทร. 077-204-551

1.58   สมาคมวิทยุสมัครเล่นวีอาร์ตรัง
     99 หมู่ 3 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง
     โทร. 086-064-325

1.59   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส
     78/18 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
     โทร. 085-797-4001

1.60   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปัตตานี
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
     โทร. 073-336-716

1.61   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นพัทลุง
     สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เลขที่ 16 หมู่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
     โทร. 081-896-1894

1.62   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา
     497 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
     โทร. 089-876-5209

1.63   สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา
     5 ซอย 5 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
     โทร. 081-896-1819


2.  รับรองให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมตัวแทนในการติดต่อกับองค์การระหว่างประเทศ
   ตู้ ป.ณ. 2008 กรุงเทพ 10501 โทร. 087-557-7773สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงาน กสทช.ที่มา...
  - www.nbtc.go.th/รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ กสทช. รับรอง


ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | convert PDF to JPG | ตระกูลแปลงไฟล์ | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | แปลงไฟล์เสียงออนไลน์ | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | หมากรุกออนไลน์ | เว็บแปลงค่า-1 | เว็บแปลงค่า-2 | ค้นหาและแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก | แปลงลิ้งค์ URL ให้สั้นลง | โปรแกรม PhotoRoom ลบฉากหลังของภาพออนไลน์ | เช็คคีย์บอร์ดออนไลน์ ก่อนเสียเงินซื้อใหม่ |