ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม

บริษัท ไทยฮอตสปอต เน็ตเวิร์ค จำกัด ฝากโฆษณา เว็บโฮมเทลกรุ๊ป เว็บทรีโอแมส
เว็บพิจิตรบ้านเราดอทคอม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝากโฆษณา เว็บ justusers.net

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....
ธันวาคม 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 [10]
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 • - วันสำคัญ -
 • holiday วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 • holiday วันพักผ่อนประจำปีชาวเว็บ GPStt.Com
 • - สุขสันต์วันเกิด -
 • birthday Rich Kavee


ครงการหลวง

    เนื่องจากโครงการหลวงต่างๆ นอกจากมีประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตคนไทยแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปยังพี่น้องประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน และผลพวงที่ได้ตามมาคือ เกิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงานต่างๆมากมาย
    ทางเว็บก็ได้เห็นประโยชน์อันนี้ เลยคิดว่าน่าจะมีการรวบรวมโครงการหลวงต่างๆ มาไว้ พร้อมทั้งหาพิกัดGPS ,เปรียบเทียบพิกัดGPS ,คาดคำนวณพิกัดGPS ของแต่ละโครงการฯมาไว้ ...


พบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่


    เชียงใหม่ได้รับการขนานนามว่า เมืองหลวงของดินแดนล้านนา เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย พญางำเมือง และ พ่อขุนรามคำแหง โปรดให้สร้างเมืองเชียงใหม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 900 วา ยาว 1,000 วา โดยมีกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐ และคูน้ำล้อมรอบ
    เชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ในด้าน ประวัติศาสตร์ การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา และธรรมชาติ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ 5 ของโลก จากผู้อ่านนิตยสาร Travel & Leisure นิตยสารท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา ที่มียอดผู้อ่านมากที่สุด ในปี ค.ศ. 2011 ...

ะเบียบการเข้าพื้นที่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)

  โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง)
  1.โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ พื้นที่หมู่บ้าน เปิดเวลา 05.30 น. – 18.30 น
  2.ห้ามนำยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือควันดำผิดปกติวิสัย เข้ามาในพื้นที่
  3.นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน สามารถทำการจองผ่านระบบการลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ศีลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนระกาศนียบัตร 1,864 และ 2,224 โค้ง

    นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านเส้นทางสายแม่สะเรียง 1,864 โค้ง และเส้นทางปาย 2,224 โค้ง สามารถรับประกาศนียบัตรได้ที่ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิกัดGPS N19.29937 E97.96562) ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในราคาใบละ 20 บาท โปรดเตรียมใบขับขี่ หรือบัตรประชาชนไปด้วย

อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ

    อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ เป็นค่าบริการที่จัดเก็บไว้ เพื่อบำรุง รักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องน้ำ ห้องสุขา ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกทาง และป้ายสื่อความหมายต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในงานด้านป้องกันและปราบปราม งานด้านศึกษาและวิจัย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่าน ได้โปรดชำระค่าผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบำรุง รักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติของเราให้คงอยู่สืบไป

ขั้นตอน...การเดินทางไป สปป.ลาว


    การเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง คือหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน หากไม่มีเอกสารดังกล่าวถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย
    1) หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเดินทางเข้าไป สปป.ลาวโดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
    2) กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ในการเดินทางโดยติดต่อขอทำได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายในการยื่นคำร้องขอ....

ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว


    เป็นการให้คำแนะนำที่ดีจากเว็บ "หลวงพระบางดอทเน็ต" ในขั้นตอนในการขับรถเที่ยวลาว ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มให้บริการท่องเที่ยวของลาว โดยเฉพาะหลวงพระบางซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งลาวให้ความสำคัญมาก
    ลองเข้าไปอ่านดูครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่อัพเดท เช่น
    พาสปอร์ตรถเล่มสีม่วง, ใบขับขี่แบบใหม่ (บัตรแข็ง Smart Card) ซึ่งสามารถใช้เป็นใบขับขี่ได้ตามปกติ, ใบขับขี่สากล คนละอันกับใบขับขี่แบบใหม่นะ, ป้ายทะเบียนรถระหว่างประเทศ อันนี้ก็เป็นระเบียบใหม่ที่เพิ่งออกมา ...

รดกโลกในประเทศไทย

   มรดกโลกในประเทศไทย ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (State Party of the World Heritage Convention) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ และเคยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) มาแล้ว ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๓๒ – ๒๕๓๘ ครั้งที่สอง ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖ และครั้งล่าสุดระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
   ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ๕ แห่ง ดังนี้

หน่วยงาน/องค์กร ท่องเที่ยว

คมนาคม/ขนส่ง

ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน - ทั่วไป


ารแลกลิ้งค์..

    GPStt.com ยินดีแลกลิ้งค์กับทุกเว็บ เชิญคลิกที่ภาพ

จีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS

จีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


สาอากาศ Wi-Fi


    เสาอากาศที่เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น รีสอร์ท สนามกอล์ฟ โรงเรียน ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงาน อาคารสูง ฯลฯ ลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ WiFi หลายจุดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการ สิ้นเปลืองงบประมาณ การดูแลรักษายุ่งยาก
    ลองมาใช้เสาอากาศที่เราผลิต เป็นระบบเสาที่มีอัตราขยายสูงส่งไกล รับสัญญาณที่อ่อนได้ดีมาก ซึ่งสามารถรองรับสัญญาณจากมือถือ, สมาร์ทโฟน, แท็ปเล็ต, โน็ตบุ๊ค กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย ฯลฯ ที่อยู่ห่างจากจุดให้บริการ wifi ไกล 1-3 กิโลเมตรได้สบาย ...

Welcome to GPStt.com
เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"
เว็บแรกของไทย ที่มีแผนที่ google อัตโนมัติ พร้อมพิกัด GPS ทุกกระทู้ท่องเที่ยวในประเทศ

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนๆต้องการเลย เมื่อเพื่อนมาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากอะไรไว้..!!  


ภูชี้ดาวททท.เชียงรายชวนเที่ยว "ภูชี้ดาว" เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชียงราย-พะเยา
    นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่่าวว่า "ภูชี้ดาว" เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายก็ว่าได้ ทั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,790 เมตร ที่นี้ท่านสามารถชมวิวได้รอบทิศทาง 360 องศาทีเดียว สามารถชมทะเลหมอกที่ว่าสวยที่สุดในประเทศไทย ธรรมชาติที่งดงามของคลื่นทะเลหมอกเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปยังพื้นที่ของ สปป.ลาว ด้านซ้าย ในขณะที่ด้านขวาก็สามารถความงามธรรมชาติฝั่งไทยได้อย่างเต็มตา และเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกคลาย ก็จะทำให้เห็นแม่น้ำโขงไหลผ่านเข้าพื้นที่ สปป.ลาว ถือเป็นอัลซีนไทยแลนด์แห่งใหม่ที่ ททท.จะมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว อ.ภูซาง จ.พะเยา อ.เทิงและ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เข้าด้วยกันเพื่อ ...

ที่มาของข้อมูล....เว็บ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ที่มาของภาพสวยๆ ....เว็บทะเลหมอกดอทคอม


อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่านอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
    อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง สัตว์ที่พบเห็นได้แก่สัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงชนิดต่างๆ .....


อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล


ประวัติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
    บริเวณที่ดินป่าดอยขุนตาล ในท้องที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดอยขุนตาลได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 255.29 ตารางกิโลเมตร (159,556.25 ไร่) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่งดงาม เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและกิจกรรมที่น่าสนใจ
    อุโมงค์ขุนตาน เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือยาว 1,352.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2461 การเจาะอุโมงค์ซึ่งเป็นหินแกรนิตนี้เป็นการเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้แรงงานจากคนที่เป็นกรรมกรรับจ้าง บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยไม้ดอกหลายชนิด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อขุนตาน และอนุสรณ์สถานของวิศกรชาวเยอรมันผู้ควบคุมการสร้างอุโมงค์แห่งนี้
ยอดดอยขุนตาล, น้ำตกตาดเหมย ...น้ำตกภูซาง

เป็นน้ำตกน้ำอุ่นอุณหภูมิ 35 องศา แห่งเดียวในภาคเหนือของไทยน้ำตกภูซาง
    อุทยานแห่งชาติภูซาง มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ดินบริเวณป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย ในท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ป่าน้ำเปี๋อยและป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่อำเภอเชียงคำ กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์นานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ป่า และภูเขาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 178,049.62 ไร่ หรือ 284.88 ตารางกิโลเมตร
    ความเป็นมา: เดิมจัดตั้งเป็นวนอุทยานแห่งชาติภูซาง อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว (กฎกระทรวงฉบับที่ 966 พ.ศ. 2541 ) ในท้องที่ตำบลภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 เนื่องจาก ...ทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ
ระหว่างต้นเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนธันวาคม ของทุกปี


    งานเทศกาลดอกบัวตอง จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่ขนาดเล็กกว่า มักขึ้นอยู่ตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เมื่อถึงระยะที่ดอกบัวตองบานตามริมเส้นทางตลอดจนภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้นจะเป็นสีเหลืองสว่างไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงามมาก ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึง....


อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
    จากความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ ที่ได้รับการตอบรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีภารกิจหลักในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย โดยได้รับการถ่ายโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ และมีการส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ .....


ดือนหก "บุญบั้งไฟ"เดือนหก "บุญบั้งไฟ"
    บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับแถน เมื่อถึงเดือนหกเริ่มต้นการทํานาชาวบ้านจะจุดบั้งไฟเป็นการบูชาขอให้พญาแถนบันดาล ฝนให้ตกลงมา ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นกิจกรรมร่วมกันของชุมชนอีสานหลาย ๆ หมู่บ้าน หมู่บ้านเจ้าภาพจะปลูกโรงเรือน เรียกว่า ผามบุญ ไว้ต้อนรับ ชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่น และดูแลจัดหาอาหารสําหรับทุกๆ คน เช้าของวันงานชาวบ้านจะร่วมกันทําบุญ ประกวดประชัน แห่และจุดบั้งไฟที่ตกแต่ง อย่างงดงาม บั้งไฟของหมู่บ้านใดจุด ไม่ขึ้นชาวบ้านหมู่บ้านนั้นจะถูกโยนลงโคลนเป็นการทําโทษ และจะมีการเซิ้งฟ้อนกันอย่างสนุกสนาน และจะมี การเซิ้งปลัดขิกร่วมอยู่ในขบวนด้วยเสมอ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการไล่ผีให้พ้นออก ไปจากหมู่บ้านและเร่งให้แถนส่งฝนลงมาเร็วๆ .....
แสดงข้อมูลส่วนตัว
 

 
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สถิติบอร์ด

 • stats จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2887
 • stats จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 43370
 • stats จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 5147
 • stats จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
 • stats จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
 • stats ออนไลน์มากที่สุด: 715

รวมเวลาอยู่ในระบบ

PiakMBR PiakMBR
283วัน 3ชั่วโมง 14นาที
ท่านท้าวฯ ท่านท้าวฯ
193วัน 4ชั่วโมง 2นาที
I AM PHUM I AM PHUM
13วัน 7ชั่วโมง 28นาที
touu
2วัน 1ชั่วโมง 36นาที
pim pim
1วัน 7ชั่วโมง 40นาที
น้ำฝน น้ำฝน
1วัน 7ชั่วโมง 27นาที
mango-te mango-te
19ชั่วโมง 27นาที
arityve
19ชั่วโมง 21นาที
blink182
19ชั่วโมง 20นาที
Nopporn Sonmun Nopporn Sonmun
18ชั่วโมง 43นาที

10 อันดับนักโพสต์

PiakMBR PiakMBR
2463 กระทู้
I AM PHUM I AM PHUM
1143 กระทู้
anscend (กลุ่ม posthitz.com)
1115 กระทู้
eseco994
822 กระทู้
jigsawlamppk
775 กระทู้
behappy2shop
754 กระทู้
ท่านท้าวฯ ท่านท้าวฯ
733 กระทู้
muchmore
529 กระทู้
pim pim
505 กระทู้
jaideevee (กลุ่ม posthitz.คอม)
460 กระทู้

บอร์ดที่นิยมสูงสุด

กระทู้ล่าสุด

รับประมูล Yahoo Japan Auction รับ pre-order สั่งสินค้า จากเว็บญี่ปุ่นพร้อมนำเข้า โดย japandirect2you
[เมื่อวานนี้ เวลา 22:57:49]


จำหน่ายครีมบำรุงผิว และครีมกันแดดกระชับหุ่นสวย ราคากันเองค่ะ โดย knownex
[เมื่อวานนี้ เวลา 21:22:36]


ขายส่ง จำหน่าย ขายถูก น้ำยา เคลือบแก้ว รถยนต์ 9H ของดี ราคาถูก มีอยู่จริง ที่นี้ โดย verlapping
[เมื่อวานนี้ เวลา 19:20:19]


pammo รับตัดสายนาฬิกาหนังจระเข้แท้ ทุกแบรนด์ คุณภาพดี แฮนด์เมดทุกชิ้นโดยช่างฝีมือ. โดย pammoleather
[เมื่อวานนี้ เวลา 17:25:12]


ผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ สินค้าคุณภาพจากโรงงาน ราคาเริ่มต้นที่ 2500-2950 บาท โดย Mememe
[เมื่อวานนี้ เวลา 16:42:41]


เครื่องกำจัดไรฝุ่น สามารถกำจัดไรฝุ่น ได้ผลถึง 99% เทคโนโลยีจากเยอรมัน โดย yinthez
[เมื่อวานนี้ เวลา 15:42:42]

ตอบกระทู้ล่าสุด

Re: รับประมูล Yahoo Japan Auction รับ pre-order สั่งสินค้า จากเว็บญี่ปุ่นพร้อมนำเข้า โดย japandirect2you
[เมื่อวานนี้ เวลา 22:57:49]


Re: จำหน่ายครีมบำรุงผิว และครีมกันแดดกระชับหุ่นสวย ราคากันเองค่ะ โดย knownex
[เมื่อวานนี้ เวลา 21:22:36]


Re: ขายส่ง จำหน่าย ขายถูก น้ำยา เคลือบแก้ว รถยนต์ 9H ของดี ราคาถูก มีอยู่จริง ที่นี้ โดย verlapping
[เมื่อวานนี้ เวลา 19:20:19]


pammo รับสั่งตัดสายนาฬิกาหนังจระเข้แท้ ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ งานแฮนด์เมดโดยช่างฝีมือ โดย pammoleather
[เมื่อวานนี้ เวลา 17:25:12]


ผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ สินค้าคุณภาพจากโรงงาน ราคาเริ่มต้นที่ 2500-2950 บาท โดย Mememe
[เมื่อวานนี้ เวลา 16:42:41]


Re: จำหน่ายครีมบำรุงผิว และครีมกันแดดกระชับหุ่นสวย ราคากันเองค่ะ โดย knownex
[เมื่อวานนี้ เวลา 16:22:50]


เครื่องกำจัดไรฝุ่น สามารถกำจัดไรฝุ่น ได้ผลถึง 99% เทคโนโลยีจากเยอรมัน โดย yinthez
[เมื่อวานนี้ เวลา 15:42:42]


Re: เอส.อาร์.วินเนอร์จำหน่ายปั๊มน้ำebara ปั๊มน้ำtsurumi ปั๊มน้ำelectra ปั๊มน้ำlowara โดย 17biologi
[เมื่อวานนี้ เวลา 14:53:54]


Re: เอส.อาร์.วินเนอร์จำหน่ายปั๊มน้ำebara ปั๊มน้ำtsurumi ปั๊มน้ำelectra ปั๊มน้ำlowara โดย 17biologi
[เมื่อวานนี้ เวลา 13:56:27]


Re: เอส.อาร์.วินเนอร์ จำหน่าย ปั๊มลม ปั๊มลมฟูเซ็ง ปั๊มลมพูม่า ปั๊มลมสวอน ปั๊มลมสกรู โดย 17biologi
[เมื่อวานนี้ เวลา 12:20:09]


Re: ขาย TV ดิจิตอล ราคาถูก ของแท้ เกรด A 100% / LED TV / LED 3D / SMART TV โดย cuivino
[เมื่อวานนี้ เวลา 11:40:13]


Re: จำหน่ายครีมบำรุงผิว และครีมกันแดดกระชับหุ่นสวย ราคากันเองค่ะ โดย knownex
[เมื่อวานนี้ เวลา 11:32:09]


Re: เอส.อาร์.วินเนอร์ จำหน่าย ปั๊มลม ปั๊มลมฟูเซ็ง ปั๊มลมพูม่า ปั๊มลมสวอน ปั๊มลมสกรู โดย 17biologi
[เมื่อวานนี้ เวลา 11:18:35]


Re: WSHOP รองเท้าแบรนด์เนมเกรดAAA ราคาส่ง ราคาเบาๆ พร้อมจัดโปร สนใจคลิ๊ก โดย Dku1Post
[เมื่อวานนี้ เวลา 11:14:52]


Re: เว็บหลวงปู่หลิว โดยศิษยานุศิษย์พันธ์แท้ โดย jaroenporn
[เมื่อวานนี้ เวลา 09:09:17]


Re: รับซื้อ ขาย ของเก่า ของสะสม By pawn.in.th โดย jaroenporn
[เมื่อวานนี้ เวลา 08:43:39]


Re: Hi Chlorine Bath ( ไฮ คลอรีน บาท์ช ) ผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพน้ำจากญี่ปุ่น โดย stinctly
[เมื่อวานนี้ เวลา 08:11:29]


Re: krinno.com รับผลิตชิ้นงานจากไฟเบอร์กลาสทุกชนิด มาสคอต โมเดลการ์ตูน งานป้าย โดย jaroenporn
[เมื่อวานนี้ เวลา 08:00:30]


Re: โปรแกรมGPSนำทาง(3D)บนรถยนต์-มือถือ-Tablet/ IGO/Garmin/Powermap Z9/PAPAGO/แผนที่2016+รับอัพเดทแผนที Garmin NUVI ทุกรุ่น+ โดย blink182
[08 ธันวาคม 2559, เวลา 22:28:05 น.]


Re: รับเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นคอนกรีตด้วยสารเคลือบประเภทต่าง ๆ โดย phaijai
[08 ธันวาคม 2559, เวลา 22:24:21 น.]


สาอากาศ Wi-Fi


    เสาอากาศที่เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น รีสอร์ท สนามกอล์ฟ โรงเรียน ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงาน อาคารสูง ฯลฯ ลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ WiFi หลายจุดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการ สิ้นเปลืองงบประมาณ การดูแลรักษายุ่งยาก
    ลองมาใช้เสาอากาศที่เราผลิต เป็นระบบเสาที่มีอัตราขยายสูงส่งไกล รับสัญญาณที่อ่อนได้ดีมาก ซึ่งสามารถรองรับสัญญาณจากมือถือ, สมาร์ทโฟน, แท็ปเล็ต, โน็ตบุ๊ค กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย ฯลฯ ที่อยู่ห่างจากจุดให้บริการ wifi ไกล 1-3 กิโลเมตรได้สบาย ...
                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
เครื่องนำทาง, CCTV ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
การเดินทาง, ทั่วไป การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | speedtest.net | speedtest.or.th | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | เว็บโหลด youtube เป็น mp3 หรือ VCD ลิ้งค์1 ลิ้งค์2