ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

fillgoods.co ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

ผู้เขียน หัวข้อ: ที่ตั้งสำนักงาน กสทช. และภูมิภาค (มีพิกัด GPSและแผนที่)  (อ่าน 30036 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 52
 • -จึงได้รับ: 33
 • กระทู้: 5849
 • กำลังใจ : +266/-0
 • Tel/Line 0818462316 (วทพ.24, HS6LPZ)
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • http://www.gpsteawthai.com
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 

ที่ตั้งสำนักงาน กสทช. ในกรุงเทพและภูมิภาค (มีพิกัด GPSและแผนที่)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


อำนาจหน้าที่ของ กสทช. มีดังต่อไปนี้
http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/Board/DutiesRes

1. จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมายโทรคมนาคม

2. กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม

3. กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

4. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

5. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท

6. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

7. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

8. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

9. กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

10. กำหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม

11. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

12. กำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามมาตรา ๕๐

13. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

14. ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

15. วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน

16. ติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

17. กำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน

18. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

19. ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘

20. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๒

21. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕

22. ให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการในการเจรจาหรือทำ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

23. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

24. ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช.

25. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นการกำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบงำตาม (๑๗) ให้ กสทช.รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย


- การใช้อำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

- บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้_____________________________________________

สำนักงาน กสทช. แต่ละเขต (หรือศูนย์เฝ้าฟังฯ และตรวจจับผู้กระทำผิดทางวิทยุสื่อสาร)
>> คลิกลิ้งค์ <<  เข้าเว็บ nbtc ได้เลยจะมีเบอร์โทรทุกที่

ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แบบฟอร์มต่างๆ
>> คลิกลิ้งค์ <<_____________________________________________

กสทช. ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธินซอย 8 (ซ.สายลม)   N13.782597 E100.550125
 โทรศัพท์ 02-2710151-60, 02-6708888 หรือ 1200 กด 2

กสทช. เขต 1 HS0AA (นนทบุรี)
  โทร 02-5883594, 02-9505875             
  พิกัดที่ทำการเดิม แคราย                            N13.85878 E100.51661
  พิกัดที่ทำการใหม่ บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ         N13.88531 E100.57832   ที่จอดรถเข้าซอยแจ้งวัฒนะ 5

กสทช. เขต 2 HS3AA (อุบลราชธานี)       N15.27763 E104.82550
กสทช. เขต 3 HS5AA (ลำปาง)              N18.30763 E99.46961
กสทช. เขต 4 HS9AA (สงขลา)              N6.94130 E100.38990
กสทช. เขต 5 HS2AA (จันทบุรี)             N12.68112 E102.20337
กสทช. เขต 6 HS4AA (ขอนแก่น)           N16.47916 E102.80232
กสทช. เขต 7 HS3AZ (นครราชสีมา)       N14.78417 E102.04257
กสทช. เขต 8 HS4AZ (อุดรธานี)            N17.41513 E102.79507
กสทช. เขต 9 HS5AZ (เชียงใหม่)           N18.76037 E98.96825
กสทช. เขต 10 HS6AZ (พิษณุโลก)         N16.90287 E100.27165
กสทช. เขต 11 HS8AB (ภูเก็ต)              N7.91851 E98.34109
กสทช. เขต 12 HS8AA (นครศรีธรรมราช)  N8.49235 E99.92705
กสทช. เขต 13 HS8AZ (ระนอง)            N9.96496 E98.64072
กสทช. เขต 14 HS8AH (ชุมพร)             N10.42628 E99.20050


กสทช. ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธินซอย 8 (ซ.สายลม)      N13.782597 E100.550125
โทรศัพท์ 02-2710151-60, 02-6708888 หรือ 1200 กด 2


กสทช .เขต 1 HS0AA (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ)      N13.88531 E100.57832
โทร 02-5883594, 02-9505875 ต่อ 301-3

     
กสทช. เขต 2 HS3AA (อุบลราชธานี)     N15.27763 E104.82550
โทรศัพท์: 045281706-9
โทรสาร 0-4531-4024


กสทช. เขต 3 HS5AA (ลำปาง)      N18.30763 E99.46961
โทรศัพท์:  0-5431-3920 – 2   
โทรสาร  0-5431-3923


กสทช. เขต 4 HS9AA (สงขลา)     N6.94130 E100.38990
โทรศัพท์:   0-7425-1901 - 4
โทรสาร   0-7425-1091


กสทช. เขต 5 HS2AA (จันทบุรี)      N12.68112 E102.20337
โทรศัพท์:  0-3936-1261 - 2 , 0-3938-9437
โทรสาร  0-3938 9437


กสทช. เขต 6 HS4AA (ขอนแก่น)     N16.47916 E102.80232
โทรศัพท์:  0-4320-2601 - 4
โทรสาร  0-4320-2600


กสทช. เขต 7 HS3AZ (นครราชสีมา)      N14.78417 E102.04257
โทรศัพท์:  0-4496-9568-9
โทรสาร  0-4496-9569


กสทช. เขต 8 HS4AZ (อุดรธานี)     N17.41513 E102.79507
โทรศัพท์:  0-4222-3657
โทรสาร  0-4224-2047


กสทช. เขต 9 HS5AZ (เชียงใหม่)     N18.76037 E98.96825
โทรศัพท์:   0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686
โทรสาร   0-5327-4670


กสทช. เขต 10 HS6AZ (พิษณุโลก)       N16.90287 E100.27165
โทรศัพท์:  โทร 0-5524-5151-2
โทรสาร   0-5524-5150


กสทช. เขต 11 HS8AB (ภูเก็ต)      N7.91851 E98.34109
โทรศัพท์:  0-7632-1037, 0-7632-1961 - 3
โทรสาร   0-7632-1522


กสทช. เขต 12 HS8AA (นครศรีธรรมราช)    N8.49235 E99.92705
โทรศัพท์:   075-764-191
โทรสาร   075-764-191 ต่อ 110 
งานตรวจสอบคลื่นความถี่   092-435-8222
งานใบอนุญาตฯ   092-435-6222


กสทช. เขต 13 HS8AZ (ระนอง)      N9.96496 E98.64072
โทรศัพท์:  0-7782-1444
โทรสาร   0-7782-1444


กสทช. เขต 14 HS8AH (ชุมพร)     N10.42628 E99.20050
โทรศัพท์:   0-7759-8597 - 8
โทรสาร   0-7759-8598« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2556, เวลา 19:46:09 น. โดย PiakMBR »


ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?

ออฟไลน์ Pitsanu

 • ผู้ดูแลกลุ่มเว็บ GPStt.com
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 8
 • -จึงได้รับ: 1
 • กระทู้: 207
 • กำลังใจ : +1/-0
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 83.0.4103.116 Chrome 83.0.4103.116
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 3636
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
ปัจจุบันนี้น่าจะมีครบทุกจังหวัดแล้วนะครับ ท่านทั้งหลายคงต้องไปหากันเอง

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | convert PDF to JPG | ตระกูลแปลงไฟล์ | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | แปลงไฟล์เสียงออนไลน์ | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | หมากรุกออนไลน์ | เว็บแปลงค่า-1 | เว็บแปลงค่า-2 | ค้นหาและแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก | แปลงลิ้งค์ URL ให้สั้นลง | โปรแกรม PhotoRoom ลบฉากหลังของภาพออนไลน์ | เช็คคีย์บอร์ดออนไลน์ ก่อนเสียเงินซื้อใหม่ |