หมวด บอร์ดทั่วไป
=> สารพันความรู้ - เทคโนโลยี => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 14 มิถุนายน 2561, เวลา 21:06:32 น.

หัวข้อ: สคบ.ประกาศใช้สัญญาเช่าซื้อรถฉบับใหม่ ลดต้นลดดอก (ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑)
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 14 มิถุนายน 2561, เวลา 21:06:32 น.

สคบ.ประกาศใช้สัญญาเช่าซื้อรถฉบับใหม่ ลดต้นลดดอก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
อ้างถึง
https://pantip.com/topic/37543690

การเช่าซื้อรถยนต์ในปัจจุบัน ผู้ซื้อจะคุ้นเคยกับการจ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่ ไม่ลดต้น ไม่ลดดอก คำนวณเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นจนสิ้นสุดสัญญา บางที่ยังต้องเสียเงินเพิ่มเมื่อนำเงินไปโปะอีกด้วย แต่ล่าสุด สคบ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 2561 วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถ โดยพบว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบ

โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด

โดยข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) บวกร้อยละสามต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชําระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่ผ่อนชําระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page1.jpg)

1.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page2.jpg)

2.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page3.jpg)

3.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page4.jpg)

4.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page5.jpg)

5.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page6.jpg)

6.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page7.jpg)

7.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7055/Page8.jpg)

8.
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/035/6.PDF