หมวด ท่องเที่ยว - กิจกรรม
> เที่ยวต่างแดน

ขั้นตอน...การเดินทางไปยัง สปป.ลาว

(1/1)

ลฺุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก:
ขั้นตอน...การเดินทางไปยัง สปป.ลาวสนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายhttp://nongkhai.immigration.go.th/r8.php

        การเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง คือหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน หากไม่มีเอกสารดังกล่าวถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย
         1)   หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเดินทางเข้าไป สปป.ลาวโดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
         2)   กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถใช้หนังสือผ่านแดน(Border Pass)ในการเดินทางโดยติดต่อขอทำได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายในการยื่นคำร้องขอ.


   
    หนังสือผ่านแดนนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ              หนังสือผ่านแดนถาวร และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว    หนังสือผ่านแดนถาวรนั้นจะออกให้เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนเป็นการถาวรนั้นๆ  โดยมีอายุการใช้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออก และสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ที่ถือหนังสือผ่านแดนชนิดนี้จะเดินทางเข้า-ออกได้ ณ จุดตรวจผ่านแดนที่อนุญาตได้หลายครั้ง ส่วนหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนั้น จะออกให้สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนานอกพื้นที่ชายแดนจังหวัดชายแดนนั้น ๆ มีกำหนดการใช้ภายใน 7 วันนับแต่วันออกหนังสือ โดยสามารถใช้เดินทางเข้า-ออก ณ จุดตรวจผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น       

              อย่างไรก็ตามการใช้หนังสือผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นชนิดถาวรและชั่วคราวก็สามารถพำนักอยู่ใน สปป.ลาวได้เพียง 3 วัน 2 คืนเท่านั้น และจะต้องเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น  เช่น กรณีที่เดินทางเข้ามาทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จะสามารถเดินทางเข้าไปยังบริเวณ
พื้นที่เวียงจันทน์ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตเวียงจันทน์ได้ หากเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ถือว่าละเมิดและจะถูกดำเนินคดีในข้อหาเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตในความผิดดังกล่าวอาจถูกปรับอย่างต่ำ 100 ดอลลาร์   
                การพำนักอยู่เกินกำหนดอนุญาตใน สปป.ลาว                กรณีพำนักอยู่ใน สปป.ลาวเกินกำหนดอนุญาต     ถ้าเป็นหนังสือเดินทางปกติเท่าที่ผ่านมาทาง สปป.ลาวจะเปรียบเทียบปรับวันละ10 ดอลลาร์สหรัฐ และหนังสือผ่านแดน จะถูกปรับวันละ 5
ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับผู้ที่ถือหนังสือผ่านแดน   หากประสงค์จะยื่นคำร้องขออยู่ต่อสามารถติดต่อได้ที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศ กองบัญชาการป้องกันรักษาความสงบ (ปกส)ในพื้นที่ โดยสามารถยื่นขออยู่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3 วัน
                เส้นทางการเดินทางสู่ สปป.ลาว               รถประจำทาง หากเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (จว.หนองคาย)
มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศ จำนวน 4  เส้นทาง คือ
               1. นครหลวงเวียงจันทน์ - หนองคาย
               2. นครหลวงเวียงจันทน์ - อุดรธานี
               3. นครหลวงเวียงจันทน์ - ขอนแก่น
               4. นครหลวงเวียงจันทน์ - นครราชสีมา

      หมายเหตุ - (หมายเลข 1 สามารถใช้หนังสือผ่านแดน ส่วนหมายเลข 2 -4  ต้องใช้หนังสือเดินทางเท่านั้น                   

                เครื่องบิน - สำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยเครื่องบินมีสายการบินระหว่างกรุงเทพฯ –สปป.ลาว จำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์, เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก หรืออาจจะนั่งเครื่องบินมาลงที่ สนามบินอุดรธานี     และนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว    ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ( มีรถบริการจากท่าอากาศยานอุดรธานีมายังสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเสียค่าบริการคนละ 200 บาท)

                 รถไฟ  - การเดินทางทางรถไฟต้องนั่งไปลงที่สถานีรถไฟหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรเสียก่อน      จึงจะสามารถต่อรถไฟข้ามไปยังสถานีรถไฟ- ท่านาแล้ง
สปป.ลาว ได้ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ  20 กม.   จึงจะถึงตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมรถไฟคนละ 20 บาท โดยตารางการเดินรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง จะมี
4 เที่ยว คือ
                 เวลาประมาณ 09.00 น. หนองคาย - ท่านาแล้ง
                 เวลาประมาณ 11.30 น. ท่านาแล้ง - หนองคาย
                 เวลาประมาณ 14.45 น. หนองคาย - ท่านาแล้ง
                 เวลาประมาณ 17.15 น. ท่านาแล้ง - หนองคาย

     หากบางท่านไม่อยากใช้บริการรถไฟข้ามไป สปป.ลาว.
ก็สามารถนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการมาลงที่จุดตรวจ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร      โดยมีรถประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งไปยังเวียงจันทน์หลายสายด้วยกันไว้คอยให้บริการ

                  รถยนต์ส่วนบุคคล-- กรณีบางท่านต้องการจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของตนเองก็สามารถทำได้โดยจะต้องมีเอกสารนำติดตัวดังต่อไปนื้

              -หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ(เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ สามารถขอ
ได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้น
จดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว
             - หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง)
             - ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุและแปลเป็นภาษาอังกฤษขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน
             - หากมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์
30 บาท
             - รถของบริษัทหรือนิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือมการรับรองสำเนา
เอกสารจากผู้มีอำนาจ

                    การทำประกันภัยบุคคลที่ 3  ตามกฎหมายขอ สปป.ลาวกำหนดให้รถที่นำเข้าไป
ทุกคันจะต้องทำประกันภัยรถ    ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัย
ที่จุดผ่านแดนฝั่ง สปป.ลาว นอกจากนี้ในการขับรถในฝั่ง สปป.ลาว ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องใช้ความ
ระมัดระวังเนื่องจากระบบการจราจรใน สปป.ลาวให้ขับทางด้านขวาของถนน รวมทั้งกำหนดความเร็ว
ไม่เกิน 50-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถทางโทมักไม่หยุดรอรถทางเอก             

                    จุดตรวจที่สามารถเดินทางเข้าไปยัง สปป.ลาว
             จุดผ่านแดนถาวรไทย – ลาว ที่สามารถเดินทางไปยัง สปป.ลาวมีอยู่ด้วยกัน   9    จุดตรวจ
 ซึ่งในการเดินทางเข้าไปแต่ละจุดตรวจสามารถใช้หนังสือเดินทาง/หนังสือผ่านแดน   สำหรับหนังสือ
ผ่านแดนต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดห้ามออกนอกพื้นที่กำหนดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกจับในข้อหา
เดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
           1.   จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงของ จว.เชียงราย – เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
           2.   จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน – ด่านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี เป็นเส้นทางสู่เมืองหลวงพระบางและแขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว
           3.   จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหือง อ.ท่าลี่ จว.เลย – เมืองแก่นท้าวแขวงไซยะบูลี
           4.   จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จว.หนองคาย
           5.   จุดตรวจสถานีรถไฟหนองคาย – ท่านาแล้ง ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟหนองคาย อ.เมือง
จว.หนองคาย  ระยะทางห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 1 กิโลเมตร
           6.   จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จว.บึงกาฬ  - เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ
           7.   จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จว.นครพนม – เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน
           8.   จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
           9.   จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี – วังเต่า แขวงจำปาสัก ซึ่งเป็นจุด
ผ่านแดนสู่แขวงภาคใต้ของ สปป.ลาว และสามารถดินทางไปเวียดนามได้ทางด่านพูเกือ แขวงอัดตะปือ

           การเดินทางเข้าไปแต่ละจุดตรวจสามารถใช้หนังสือเดินทาง/หนังสือผ่านแดนสำหรับหนังสือ
ผ่านแดน ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดห้ามออกนอกพื้นที่กำหนด

                    ข้อแนะนำการเดินทางไปยัง สปป.ลาว
           - การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนาและสถานที่
ราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรแต่งเครื่องแบบและพกพาอาวุธเข้าไป ใน สปป.ลาว หากมิใช่เป็นการ
เยือนอย่างเป็นทางการ
          - การพักค้างคืนที่บ้านคนลาวต้องแจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อนทุกครั้งและการมี
เพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาพบว่า   ปกติผู้กระทำผิด
จะถูกกักตัวไว้จนกว่าจะชำระค่าปรับ  ซึ่งค่าปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับประเทศ
          - การซื้อสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว , ตลาดเช้า
ตลาดจีน และร้านค้าท้องถิ่นอีกหลายร้านใน สปป.ลาว สามารถชำระเงินบาทไทยได้ แต่ตาม
กฎหมายของสปป.ลาว  กำหนดให้ต้องชำระเงินกีบเท่านั้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าให้ตรวจสอบ
เสียก่อนทุกครั้ง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบ 250 กีบเท่ากับ1 บาทไทย นอกจากนี้การซื้อสินค้าร้าน
ปลอดภาษีของ สปป.ลาว นั้น กฎหมายไทยอนุญาตให้นำสุราและบุหรี่เข้าประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ลิตร
และบุหรี่ไม่เกิน 150 กรัมต่อคน
          - การถ่ายภาพ ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น ค่ายทหาร สถานีเรดาร์
  หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีโดยมีโทษทั้งจำและปรับ    นอกจากนี้การแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การถ่ายทำภาพยนตร์  ละครมิวสิควีดิโอ ข่าว สารคดี หรือรายการ
โทรทัศน์ จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลาวก่อน มิฉะนั้นหากฝ่าฝืนจะถูกปรับ
ขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งจำทั้งปรับ
          -กรณีหนังสือเดินทางสูญหายให้แจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานและติดต่อ
สถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต แต่อย่างไรก็ดีใน
การเดินทางไปต่างประเทศควรจะถ่ายเอกสารสำคัญ ๆ   แยกเก็บไว้หลายๆ ที่    เพื่อไว้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน  เช่น หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

          สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ถนนไกสอน พมวิหาร
         เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์  หมายเลขโทรศัพท์ 214581 -3 โทรสาร 214580 และที่ทำการฝ่ายกงสุล ตั้งอยู่เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก หมายเลขโทรศัพท์ 453916415337 โทรสาร 415336   ในการโทรศัพท์จากประเทศไทยไปยัง สปป.ลาว ต้องกดรหัส007 -856-21 +หมายเลขโทรศัพท์

           นอกจากนี่สิ่งที่สำคัญในยื่นตรวจหนังสือเดินทางหลังรับหนังสือเดินทางจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจประทับตราอนุญาตเดินทางเข้า-ออกหรือไม่ หากตรวจไม่พบรอยตราประทับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจุดตรวจในทันที

            เนื่องจากที่ผ่านมามีบางครั้งที่เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจประทับตราในหนังสือเดินทาง
เมื่อเดินทางเข้าไปอาจถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง

ที่มาข้อมูล.....
สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
http://nongkhai.immigration.go.th/r8.php
เลขที่ 106 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-420242-4 แฟกซ์ 042-411605

 
   
   
     

ลฺุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก:
คู่มือการเดินทางเข้า สปป.ลาว ผ่านทาง ด่านช่องเม็ก
จ.อุบลราชธานีhttp://www.ubonratchathani.go.th/border_passed.html

1. หลักฐานการเดินทาง
    _ ใบอนุญาตผ่านแดน (Border Passed) ให้ขอได้จากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
    _ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหน้าหลัง จำนวน 3 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
    _ สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
    _ รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. การปฏิบัติ
    _ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตผ่านแดน พร้อมหลักฐานดังกล่าวล่วงหน้า 3 วันราชการ ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
    _ ในกรณีที่ผู้ติดตาม (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น) อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป เพื่อประกอบหลักฐาน
    _ ข้าราชการที่จะเดินทางผ่านแดนต้องได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
3. กำหนดเวลาเดินทาง
    _ ทัศนาจร หรือท่องเที่ยว 3 วัน
    _ ติดต่อธุรกิจการค้า หรือเยี่ยมญาติ 7 วัน
    _ ติดต่อธุรกิจการค้า (มีใบทะเบียนการค้ากับ สปป.ลาว) 30 วัน
    _ การนำพาหนะข้านแดนเข้าไปในลาว ผู้ขับต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับขี่ และใบเสียภาษีรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ยังไม่ได้โอนทะเบียนเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง ต้องมีเงินสดเป็น หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน
4. ขั้นตอนการยื่นหนังสื่อเดินทาง
    _ เมื่อได้รับอนุญาตผ่านแดนแล้ว ในวันเดินทางหรือก่อนเดินทาง 1 วัน ให้นำเอกสารไปยื่นที่ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อตรวจสอบจำนวนคน เจ้าของรถ ใบขับขี่ และใบเสียภาษีรถยนต์
    _ นำเอกสารดังกล่าว ไปตรวจสอบที่ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร แล้วจึงนำไปจุดตรวจที่ด่านช่องเม็ก
    _ ติดต่อด่านศุลกากรลาว เพื่อตรวจสอบหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียม
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    _ ไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติ เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดน (ลาว) คนละ 125 บาท
    _ ติดต่อธุรกิจการค้า เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดน (สปป.ลาว) คนละ 220 บาท
    _ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เสียค่าพาหนะที่พรมแดนไทย คันละประมาณ 500 บาท ซึ่งวันราชการไม่เสียค่าพาหนะและค่าล่วงเวลา
    _ เมื่อเดินทางจากช่องเม็กไปแล้ว เมื่อถึงเมืองเก่าโพนทอง ก็จะมีเส้นทางให้เลือกอยู่ 2 เส้นทางคือ
         - เส้นทางเก่า ข้ามแพขนานยนต์ ซึ่งข้ามจากท่าข้ามเมืองเก่าโพนทอง ไปยังท่าแพเมืองปากเซ รถ 1 คัน ค่าใช้จ่ายเที่ยวละประมาณ 195 บาท
         - เส้นทางใหม่ ข้ามทางสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น (สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2) เมืองปากเซ แขวง จำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผ่านทาง โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน ดังนี้
1. รถเครื่อง, สามล้อถีบ, รถลาก                       500 กีบ => 2.5 บาท
2. รถสามล้อเครื่อง                                      1,000 กีบ => 5 บาท
3. รถตุ๊กตุ๊ก, สกายแล็ป, ต๊อกๆ                        2,000 กีบ => 10 บาท
4. รถเก๋ง, รถกะบะ                                     5,000 กีบ => 25 บาท
5. รถโดยสาร หรือรถบัสไม่เกิน 15 ที่นั่ง             10,000 กีบ => 50 บาท
6. รถโดยสาร หรือรถบัสไม่เกิน 35 ที่นั่ง             15,000 กีบ => 75 บาท
7. รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก                                 20,000 กีบ => 100 บาท
8. เครื่องจักรประเภทล้อยางทุกชนิด                  25,000 กีบ => 125 บาท
9. รถโดยสาร หรือรถบัสเกิน 35 ที่นั่ง                25,000 กีบ => 125 บาท
10. รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่                              27,000 กีบ => 135 บาท
11. รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่                            34,000 กีบ => 190 บาท
12. รถลาก                                             47,000 กีบ => 235 บาท
13. รถพ่วง                                             52,000 กีบ => 260 บาท
14. รถบรรทุกเกิน 18 ล้อขึ้นไป                      62,000 กีบ => 310 บาท   

หมายเหตุ   เพื่อความสะดวก กรุณาเตรียมเงินให้ครบตามประเภทรถของท่าน อัตราแลกเปลี่ยน โดยประมาณ ณ ขณะนี้ 1 บาท ประมาณ 200 กีบ

    _ เมื่อเดินทางถึงเมืองปากเซแล้ว ให้นำเอกสารผ่านแดน ไปแจ้งเข้าเมือง ที่แผนกจราจร และ ที่ทำการ แขวงจำปาสัก และเมื่อจะเดินทางกลับให้นำเอกสารชุดเดิม ไปแจ้งขออนญาตออกนอกเมือง ที่แผนกจราจร
    _ ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวข้างต้น จะต้องเสียค่าสินไหม หรือค่าปรับตั้งแต่ 100 - 500 บาท
6. ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับมาถึงพรมแดนช่องเม็ก
    _ นำเอกสารผ่านแดนที่มีใบสลักหลังของแผนกจราจร และที่ทำการอำเภอ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร (ลาว) เพื่อขอคืนเอกสารเดินทาง
    _ นำเอกสารการเดินทางมายื่นที่เจ้าหน้าที่พรมแดนช่องเม็กและด่านศุลกากร (ไทย) เพื่อตรวจ สอบหลักฐาน และจำนวนคน
      _ นำเอกสารเดินทางมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านช่องเม็ก เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
7. ค่าล่วงเวลา
      _ การเดินทางกลับถึงด่านศุลกากร (ไทย - ลาว) ต้องอยู่ในช่วงเวลาราชการ ( 08.00 - 12.00 น.และ 13.00 - 16.30น.) คือในเวลาราชการเท่านั้น หากเลยเวลาดั้งกล่าว จะต้องเสียเงินค่าล่วง เวลาทำงาน คนละ 5 บาท ค่ารถคันละ 25 บาท

เพื่อความถูกต้องโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด กับทางสำนักงานจังหวัด อีกครั้งโทร (045)255505, 254218 หรือ E-mail : ubon_prov@hotmail.com

ที่มาข้อมูล...
เว็บ จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.ubonratchathani.go.th/border_passed.html

ลฺุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก:
วิธีขับรถส่วนตัวเที่ยวลาวhttp://board.nakhonphanom.go.th/webboard/index.php?topic=3146.0ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  3 (นครพนม – แขวงคำมวน)*ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพื่อขับรถออกจากประเทศไทยท่องเที่ยวประเทศลาว1.เอกสารสำหรับรถ
          พาสปอร์ตรถ (เล่มสีม่วง) ทำได้ที่ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด  เอกสารประกอบการขอ สมุดทะเบียนรถ สถานที่ขอ  ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ค่าธรรมเนียม เล่มละ 50 บาท( ต่ออายุปีต่อปี ค่าต่ออายุ 25 บาท) ระยะเวลา  รอรับได้ในวันเดียว (กรณี รถติดไฟแนนซ์ หรือไม่ไช่เจ้าของรถ ใช้หนังสือยินยอมให้นำรถออกนอกราชอาณาจักรพร้อมสำเนาบัติประจำตัวประชาชนเจ้าของรถเป็นหลักฐานประกอบ) ขั้นตอนนี้จะได้สติ๊กเกอร์ตัว T  ติดรถ
2.ป้ายทะเบียนรถระหว่างประเทศ
          ใช้สำหรับติดรถที่จะไปยังประเทศลาว  เวียตนาม กัมพูชา ขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด (เฉพาะสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถขึ้นทะเบียนไว้) ค่าธรรมเนียม 200 บาท ระยะเวลา 20 วัน(ต้องทำพาสปอร์ตรถก่อน)
3.เอกสารสำหรับบุคคล
          ใช้พาสปอร์ต (ก่อนหมดอายุ  6 เดือน)   หรือ ใบผ่านแดนชั่วคราว ขอได้ที่ ด่าน ตม.สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หรือที่ด่าน ตม.ท่าเรื่อข้ามแม่น้ำโขง (เยื้องวัดโอกาส ในตัวเมืองนครพนม)  เอกสารประกอบการขอ บัตรประจำตัวประชาชน (เด็ก ทำบัตรผู้ติดตามได้ ณ จุดที่ทำใบผ่านแดน)  ค่าธรรมเนียม คนละ 30 บาท(ทั้งหมดไม่ต้องใช้รูปถ่าย เป็นระบบออนไลน์ข้อมูล)
4.ใบขับขี่แบบใหม่ (บัตรแข็ง Smart Card)
          ใช้แทนใบขับขี่แบบเดิม และใช้ขับรถระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศได้ ทำได้ที่ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เอกสารประกอบ ใบขับขี่แบบเดิม  ค่าธรรมเนียม การขอใบอนุญาต 165 บาท ระยะเวลา รอรับได้ในวันเดียว    (กรณ๊ใบขับขี่สากล ใช้ขับขี่ในต่างประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน ขอได้ที่ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ค่าธรรมเนียม  505 บาท ระยะเวลา รอรับได้ในวันเดียว เข้าลาวไม่ต้อง)
*ขั้นตอนการขับรถออกจากประเทศไทยเข้าลาว1.ถึงด่านตม.ไทย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว3 (นครพนม –แขวงคำมวน) กรอกเอกสาร  2  ใบ (1) ใบขนส่งสินค้าพิเศษ และ(2) ใบรายละเอียดของพาหนะ (แบบฟอร์มของตม.)  ตม.ประทับตรา   ขับรถข้ามสะพานได้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
2.ถึงด่านตม.ลาว กรอกเอกสารตามแบบฟอร์มตม.ลาว 2 ส่วน (1) ใบติดตามพาหนะชั่วคราว (2) ทำประกันภัย  ค่าธรรมเนียมประกันภัยรถขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่อยู่ลาว( ตย.อยู่ลาว  7  วัน ค่าธรรมเนียม 60,000 กีบ ประมาณ 240 บาท)
3.ค่าธรรมเนียมผ่านเข้าลาว (คน + รถ) คนละ 200 บาท (คนขับไม่ต้องเสีย)
--------------------หมายเหตุ: ถ้าไม่ขับรถไปเอง มีรถโดยสารประจำทาง นครพนม – ท่าแขก(แขวงคำมวน)  วันละ 7 เที่ยว  ค่าโดยสาร คนละ 70 บาท


ที่มาข้อมูล...
เว็บ จังหวัดนครพนม
http://board.nakhonphanom.go.th/webboard/index.php?topic=3146.0
และ website luangprabang.net

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ส่วนตรงนี้เป็นข้อมูลการเข้าลาวของท่านที่ใช้นาม   "คนไทยในหลวงพระบาง" 
อ่านแล้วมีประโยชน์มากครับ

อ่านให้ดีนะครับ บางอย่างที่ไม่เคยรู้ก็มีคลิก.. ไขข้อข้องใจสำหรับการนำรถมาท่องเที่ยวที่ลาวขอบคุณเว็บ trekkingthai.com
และคุณ "คนไทยในหลวงพระบาง" 

Nanthawat (Modฯ):
 :Big-QQ (43):

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod